İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Ticari hayatın en önemli gereklerinden birisi olan alacağın sağlıklı tahsili bu konuda özellikle son yıllarda yaşanan krizler nedeni ile ciddi bir sorun halini almış durumdadır. Bu nedenle alacaklarını hukuksal olarak hızlı ve minimum masrafla tahsil etmek firmalar için elzem konuma gelmiştir. Büromuz bu yükü tamamen müvekkillerinin omuzlarından alarak yöneticilerinin kendilerini tamamen ticari faaliyetlere vermelerine yardımcı olacak şekilde durumun hassasiyetine göre öncelikle borçlularla görüşerek tahsilâtı maliyetsiz halletmeyi fakat borçluların kötü niyet sahibi olması veya mal kaçırma durumlarında ise ivedilikle harekete geçerek tahsilatın garanti altına alınmasını sağlamayı çalışma prensibi edinmiştir

İcra ve iflas hukuku alanında müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

• Müvekkil şirketlerin fatura, bireysel kredi ve cari hesap ilişkilerinden kaynaklanan alacak takipleri yapılmaktadır.

• Mahkeme kararlarının uygulanmasının temini

• Ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesi, müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi

• İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması

• Şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması

• İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması

• İcra takiplerinden doğan, itirazın iptali, itirazın geçici ve kesin kaldırılması, istihkak, menfi tespit ve istirdat, tasarrufun iptali, kıymet taktirine itiraz, ihalenin feshi gibi hukuk davaları ile mal beyanında bulunmama, hapsen tazyik, ticareti terk, vaktinde iflas istememek gibi ceza davaları büyük bir titizlikle takip edilmektedir.

• Hacze konu menkul ve gayrimenkullerin paraya çevrilmesi süreçlerinin yürütülmesi